2017-18 Agendas & Minutes

Meeting Dates  Agendas  Minutes
September 12, 2017  A09.12.17 [PDF]  M09.12.17 [PDF]
September 26, 2017  A09.26.17 [PDF]  M09.26.17 (PDF)
October 10, 2017  A10.10.17 [PDF]  M10.10.17 [PDF]
October 24, 2017  A10.24.17 [PDF]  M10.24.17 [PDF]
November 14, 2017  A11.14.17 [PDF]  M11.14.17 [PDF]
November 28, 2017  A11.28.17 [PDF]  M11.28.17 [PDF]
December 12, 2017  A12.12.17 [PDF]  M12.12.17 [PDF]
February 13, 2018  A02.13.17 [PDF]  M02.13.18 [PDF]
February 27, 2018  A02.27.18 [PDF]  M02.27.18 [PDF]
March 13, 2018  A03.13.18 [PDF]  M03.13.18 [PDF]
April 10, 2017  A04.10.18 [PDF]  M04.10.18 [PDF]
April 24, 2018  A04.24.18 [PDF]
May 8, 2018  A05.08.18 [PDF]

Archived Agendas and Minutes

To view agendas and minutes from previous meetings, please visit the Senate Portal.